852 60xx-xxxx trina@trina.hk

媽媽今早話好同澄澄一齊去銅鑼灣上課, 我們一起出門口, 開開心心搭巴士搭地鐡…

之後daddy打電話俾媽媽, 媽媽聽完電話就話要走了, 因為她公司有急事, 要即刻返去office…

又得返我同姐姐上堂咋… 媽媽話要今晚至見面啦!

哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇………………………………….好淒涼呀!!!!!!!